تصادفی سازی مندلی

 

هزینه ثبت نام: 600000 تومان 

به همراه داشتن لپتاپ  شخصی مورد نیاز است