شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری

 • دکتر عبدالرضا پازوکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره

 • دکتر حسین فرشیدی

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • دکتر یونس پناهی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • دکتر محمد اسماعیل مطلق

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

 • دکتر علی اکبری ساری

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

 • دکتر فرید نجفی

رئیس انجمن اپیدمیولوژی ایران

 • دکتر رضا فلک

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • دکتر سید عباس متولیان

رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیر گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر علمی کنگره

 • دکتر محسن شتی

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر اجرایی کنگره

 • دکتر علی اصغر فرشاد

رئیس مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • دکتر ابراهیم کلانتر مهرجردی

عضو شورای سیاستگذاری