برنامه روز اول

برنامه زمانبندی پانل دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره بین المللی  اپیدمیولوژی

چهارشنبه 8 آذر ماه

برنامه زمانبندی کارگاه های دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره بین المللی  اپیدمیولوژی

چهارشنبه 8 آذر ماه