راهنمای نگارش و ارسال مقاله

راهنما و دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات:

جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. لطفا قبل از ارسال مقاله موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:

 • ارسال خلاصه مقالات منحصراً از طریق سایت کنگره می باشد.
 • خلاصه مقالات ارسالی ترجیحاً به دو زبان انگلیسی و فارسی و حداکثر تا 250 کلمه قابل قبول است.
 • خلاصه مقالاتی که تنها به زبان انگلیسی ارائه شوند، قابل پذیرش می‌باشد.
 • خلاصه مقاله بایستی شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی نویسنده اصلی باشد.
 • مقالات اصیل شامل سابقه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی می باشد.
 • در مقالات کارازمایی بالینی ذکر کد ثبت (مانند کد ثبت در IRCT) در روش کار یا در انتهای چکیده ضروری است.
 • مقالات مروری سیستماتیک شامل سابقه و هدف، روش جستجو، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی می باشد.
 • خلاصه مقاله بایستی شامل ارائه یافته ها باشد. پروتکل مطالعه که هنوز انجام نشده، قابل ارائه نمی باشد.
 • فایل ارسالی چکیده می بایست با فرمت doc و یا docx باشد.
 • برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد. متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
 • فرآیند داوری برای خلاصه مقالاتی که از طریق ایمیل، نمابر و کاغذی ارسال شوند، امکان پذیر نیست.