حامیان رویداد

رویداد دانشجویی "آینده ­نگاران سلامت"

شعار رویداد: سیاستگذاران آینده، حرفه ای در ارائه

 

معرفی رویداد: اینجا

پوستر رویداد: اینجا

 

حامیان رویداد