برنامه روز دوم

برنامه زمانبندی پانل دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره بین المللی  اپیدمیولوژی

پنج شنبه  9 آذر ماه


 

برنامه زمانبندی کارگاههای دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره بین المللی  اپیدمیولوژی

پنج شنبه  9 آذر ماه