برنامه روز سوم

برنامه زمانبندی پانل دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره  بین المللی اپیدمیولوژی

جمعه10 آذر ماه

برنامه زمانبندی کارگاه های دهمین کنگره ملی  و سومین کنگره بین المللی  اپیدمیولوژی

جمعه 10 آذر ماه