متا آنالیز شبکه ای

آوردن لپ تاپ شخصی مورد نیاز است 

هزینه ثبت نام :600000 تومان