آنالیز کلاس پنهان

هزینه ثبت نام: 300000 تومان 

به همراه داشتن لپتاپ شخصی مورد نیاز است